Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt                 Under-consstruction

 

Gegevens Kantoor Martens

NV Zakenkantoor LM
Neremstraat 183 Bus 1
3700 Tongeren 

Tel:012/39.88.80
Email: nvlm@kantoormartens.be

Ondernemingsnummer (RPR) 0433.119.846
FSMA Nr. A14945

Kantoor Martens is ingeschreven als onafhankelijk verzekeringsmakelaar onder Ondernemingsnummer 0433.119.746 in het register, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kan onze gegevens ook terugvinden op de www.fsma.be

NV Zakenkantoor LM bezit geen rechtstreekse of middellijke deelneming van 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal in enige verzekeringsonderneming. BVBA Provisix bezit een rechtstreekse deelneming van 100% van de stemrechten en het kapitaal van NV Zakenkantoor LM.

Ons kantoor communiceert met u in het Nederlands of in het Frans.

 

Openingsuren Kantoor:

Maandag van 9u00 tot 12u00 - van 14u00 tot 18u00
Dinsdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Woensdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Donderdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Vrijdag van 9u00 tot 12u00 - van 14u00 tot 18u00

Zaterdag van 10u00 tot 12u00
Zondag gesloten

 

Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening

 

Kantoor Martens is gerechtigd  volgende verzekeringsdistributiediensten te verstrekken: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. In het bijzonder in het geval van een schadegeval.

Kantoor Martens is actief in volgende verzekeringscategorieën (verzekeringstakken):

Nummers van de verzekeringstakken en titulatuur

1. Ongevallen  
2. Ziekte  
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal  
7. Vervoerde goederen met ingebrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen  
8. Brand en natuurevenementen  
9. Andere schade aan goederen  
10. BA Motorrijtuigen  
13. Algemene BA  
15. Borgtocht  
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand  
18. Hulpverlening  
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen  
23. Levens- Bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen  
26. Kapitalisatieverrichtigen
44. Combinatie levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen (Tak21) en verbonden met beleggingsfondsen (Tak 23)

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en (iii) ze moet de voornaamste geiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. 

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 

 

Beleid inzake belangenconflicten

Ons kantoor voert een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

M

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

-          winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
-          ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
-          ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
-          ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

-          een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
-          een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
-          een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
-          een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren;
-          een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
-          een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: nvlm@kantoormartens.be

 

Verwerking Persoonsgegevens & Privacy

Privacybeleid Website

De persoonsgegevens die u ons bezorgd via deze website, door het gebruik van formulieren, kunnen door Kantoor Martens worden verwerkt voor onder meer commerciële en promotionele doeleinden voor verzekeringsdiensten en/of –producten.

U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van uw gegevens voor de genoemde commerciële en promotionele doeleinden. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Privacybeleid tov Klanten

Kantoor Martens is genoodzaakt, voor uw contracten (verzekeringsproducten of andere dienstverleningen) uw persoonsgegevens te verwerken. Heel wat gegevens moeten wij ook verwerken ten gevolge van wettelijke bepalingen. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties of toezichthouders een wettelijk recht hebben om deze gegevens bij ons op te vragen. U kan ons steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallen laten verbeteren of wissen. Daarbij kan het zijn dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat we zeker zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsauthoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).  

Indien u akkoord bent dat we in welbepaalde omstandigheden ook uw medische en gerechtelijke informatie mogen verwerken, dan dient ons daarvoor een aparte schriftelijke toestemming te verlenen. 

Mogelijk worden uw gegevens ook verwerkt om u nieuwe producten of diensten aan te bieden. Dit laatste gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De gegevens kunnen in deze context ook overgemaakt worden aan externe bedrijven die instaan voor de verspreiding van de commerciële boodschappen.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be 
Website: http://www.privacycommission.be

 

Klachtenbehandeling & Bevoegde Instanties

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons persoonlijk terecht voor uw vragen en problemen. U kan eveneens per telefoon, email of per brief uw boodschap melden.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan kan u steeds terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen.

Ombudsdienst van de verzekeringen  
De Meeûssquare 35  
B-1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 547 58 71  
Fax: +32 (0)2 547 59 75  
Website: www.ombudsman.as

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  
Congresstraat 12 - 14  
B-1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 220 52 11  
Fax: +32 (0)2 220 52 75  
Website: www.fsma.be

 

Verzekeringstaksen

Verzekeringspremies zijn samengesteld uit een basispremie, een gedeelte taksen en een gedeelte commissies berekend op de basispremie. Omdat een deel van de premie ook bestaat uit taksen vindt u hieronder een overzicht van de taksen die worden geheven op de verschillende verzekeringsproducten. De hieronder vermelde taksen zijn de taksen, geldig op 01/01/2015, deze kunnen ten alle tijden worden gewijzigd door nieuwe wetgeving waardoor enige afwijking eventueel mogelijk is. Wij kunnen dan ook niet instaan voor de permanete juistheid van alle vermelde percentages.

Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie.

 

MOTORVOERTUIGEN (particulier)   
bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, Burgerlijke Aansprakelijkheid27,10 %
minibussen, kampeerwagens en oldtimers Omnium verzekering26,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
MOTORVOERTUIGEN (zakelijk)   
garagehouders, handelaarsplaten, proefrittenplaten Burgerlijke Aansprakelijkheid27,10 %
motorfietsen, bromfietsen Omnium verzekering26,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
 Vervoer voro koopwaar & materieel1,40 %
   
autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkwagens Burgerlijke Aansprakelijkheid22,10 %
landbouwwerktuigen, vervoer van goederen < 3.5 Ton Omnium verzekering21,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
vervoer van zaken > 3.5 Ton, zonder eurovignet Burgerlijke Aansprakelijkheid14,25 %
 Omnium verzekering13,90 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
vervoer van zaken > 3.5 TonBurgerlijke Aansprakelijkheid12,85 %
 Omnium verzekering12.50 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
BRAND EN AANVERWANTE RISICO'S  
particulieren, handel, kantoor, landbouw,Basiswaarborgen (brand, storm, BA, ...)15,75 %
speciale risico's en engineeringDiefstal verzekering15,75 %
 Rechtsbijstandverzekering15,75 %
   
 - indien afdeling I + afdeling II9,74 %
 - indien enkel afdeling I zonder FLEXA9,25 %
 - indien enkel afdeling I met FLEXA9,90 %
   
 Bedrijfsschade na maninebreuk9,90 %
 Elektronicca & Machines (brand, explosie, bliksem)9,90 %
   
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN   
HuispersoneelVerzekering huispersoneel niet onderworpen RSZ24,13 %
 Verzekering huispersoneel onderworpen RSA4,13 %
   
Arbeidsongevallen werknemer Personeel onderworpen aan RSZ4,13 %
 Personeel niet onderworpen aan RSZ24,13 %
   
Collectieve ongevallen waarborg medische kosten, dekking welfare9,25 %
 waarborg ongeschiktheid en overlijden4,40 %
 waarborg ongeschiktheid en overlijden speciale gevallen9,25 %
   
Individuele ongevallen  9,25 %
Rechtsbijstandverzekering 9,25 %
   
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID   
 BA Familiale9,25 %
 Objectieve aansprakelijkheid18,75 %
 BA Ondernemeingen9,25 %
 BA Evenementen9,25 %
 Beroepsaansprakelijkheid9,25 %
 Bestuurdersaansprakelijkheid9,25 %
 Rechtsbijstand9,25 %
   

ZIEKTE

  
Hospitalisatieverzekering- Premietaks9,25%/0%
 - RIZIV Bijdrage10,00 %
Gewaarborgd inkomen (beroepsgebonden) 4,40 %
Gewaarborgd inkomen (ander dan beroepsgebonden) 9,25 %
   
LEVENSVERZEKERINGEN  
Overlijdensverzekering 2,00 %
Tijdelijke overlijdensverzekeringmet afnemend kapitaal ter waarborg van hypotheeklening1,10 %
   
Tak 21 'buiten fiscaliteit' beleggingsverzekeringpremietaks2,00 %
(natuurlijke personen)roerende voorheffing (voor 8j en zonder 130% overlijdensdek)25,00 %
 roerende voroheffing (na 8j of met 130% overlijdensdekking)0,00 %
   
Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)premietaks2,00 %
 geen roerende voorheffing bij uitkering 
   
Tak 21 gefiscaliseerde "pensioenspaarverzekering"geen premietaks 
 taks op LTS op 60 jaar8,00 %
 bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering33,31 %
   
Tak 21 gefiscaliseerde "levensverzekering"premietaks2,00 %
 indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe)8,00 %
 bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering33,31 %
   
Groepsverzekeringpremietaks op werkgevers- en persoonlijke bijdragen4,40 %
 sociale lasten op werkgeversbijdragen8,86 %
 eventuele bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op WG-bijdrage1,50 %
   
bij uitkering bij leven:
RIZIV-bijdrage op het bruto kapitaal (+winstdeling)3,55 %
 Solidariteitsbijdrage op het bruto kapitaal (+winstdeling)0-2,00 %
 Afhankelijk van uitkeringsleeftijd 10,09% tot 20,19 % 
   
Vrij Aanvullend Pensioen  Zelfstandigen (VAPZ) geen premietaks 
 bijdrage arbeidsongeschiktheid9,25 %
   
bij uitkeringRIZIV-bijdrage3,55 %
 Solidariteitsbijdrage0-2,00 %
 fictieve rente op pensioenkapitaal (zonder WD) (10-13 jaar) 
   
Individuele Pensioentoezegging (IPT) premietaks2,00 %
 pensioen, overlijden, en overlijden na ongeval4,40 %
 arbeidsongeschiktheid9,25 %
   
bij uitkeringRIZIV-bijdrage (K + WD)3,55 %
 solidariteitsbijdrage0% - 2%
 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal 10,09% tot 20,19% 
 fictieve rente op kapitaal (bij uitkering na overlijden door ongeval) 
   
KAPITALISATIEVERRICHTINGEN Tak 26geen premietaks 
 bij uitkering, roerende voorheffing op intresten + WD25,00 %