Klantenbescherming

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt                 Under-consstruction

 

Ons kantoor

NV Zakenkantoor LM
Neremstraat 183 Bus 1
3700 Tongeren 

Tel:012/39.88.80
Fax: 012/39.88.81
Email: nvlm@kantoormartens.be

RPR 0433.119.846
FSMA Nr. A14945

Kantoor Martens is ingeschreven als onafhankelijk verzekeringsmakelaar onder nr A14945 in het register, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kan onze gegevens ook terugvinden op de www.fsma.be

Ons kantoor communiceert met u in het Nederlands of in het Frans.

 

Openingsuren Kantoor:

Maandag van 9u00 tot 12u00 - van 14u00 tot 18u00
Dinsdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Woensdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Donderdag van 9u00 tot 12u00 - namiddag op afspraak
Vrijdag van 9u00 tot 12u00 - van 14u00 tot 18u00

Zaterdag van 10u00 tot 12u00
Zondag gesloten

 

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Informatie over begrip verzekeringsmakelaar

Kantoor Martens biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Kantoor Martens is actief in volgende verzekeringscategorieën:

Nummers van de verzekeringstakken en titulatuur

1. Ongevallen  
2. Ziekte  
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal  
7. Vervoerde goederen met ingebrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen  
8. Brand en natuurevenementen  
9. Andere schade aan goederen  
10. BA Motorrijtuigen  
13. Algemene BA  
15. Borgtocht  
17. Rechtsbijstand  
18. Hulpverlening  
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen  
23. Levens- Bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen  
26. Kapitalisatieverrichtigen

Ons volledige productaanbod kan u raadplegen op onder de rubriek 'Productaanbod' op deze webpagina

 

Beleid inzake belangenconflicten

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de AssurMiFID-gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is Kantoor Martens gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door ons loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op het belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

 • (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of
 • (2) tussen meerdere klanten onderling
 • (3) tussen ...

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar structuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde activiteiten als de cliënt worden uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • ...  

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: 

 • Een interne instructienota;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;   
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden of er nog geen procedure voorzien is, zal u geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

Klachtenbehandeling

Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons persoonlijk terecht voor uw vragen en problemen. U kan eveneens per telefoon, email of per brief uw boodschap melden.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan kan u steeds terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen.

Ombudsdienst van de verzekeringen  
De Meeûssquare 35  
B-1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 547 58 71  
Fax: +32 (0)2 547 59 75  
Website: www.ombudsman.as

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  
Congresstraat 12 - 14  
B-1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 220 52 11  
Fax: +32 (0)2 220 52 75  
Website: www.fsma.be

 

Verzekeringstaksen

Verzekeringspremies zijn samengesteld uit een basispremie, een gedeelte taksen en een gedeelte commissies berekend op de basispremie. Omdat een deel van de premie ook bestaat uit taksen vindt u hieronder een overzicht van de taksen die worden geheven op de verschillende verzekeringsproducten. De hieronder vermelde taksen zijn de taksen, geldig op 01/01/2015, deze kunnen ten alle tijden worden gewijzigd door nieuwe wetgeving waardoor enige afwijking eventueel mogelijk is. Wij kunnen dan ook niet instaan voor de permanete juistheid van alle vermelde percentages.

Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie.

 

MOTORVOERTUIGEN (particulier)   
bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, Burgerlijke Aansprakelijkheid27,10 %
minibussen, kampeerwagens en oldtimers Omnium verzekering26,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
MOTORVOERTUIGEN (zakelijk)   
garagehouders, handelaarsplaten, proefrittenplaten Burgerlijke Aansprakelijkheid27,10 %
motorfietsen, bromfietsen Omnium verzekering26,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
 Vervoer voro koopwaar & materieel1,40 %
   
autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkwagens Burgerlijke Aansprakelijkheid22,10 %
landbouwwerktuigen, vervoer van goederen < 3.5 Ton Omnium verzekering21,75 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
vervoer van zaken > 3.5 Ton, zonder eurovignet Burgerlijke Aansprakelijkheid14,25 %
 Omnium verzekering13,90 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
vervoer van zaken > 3.5 TonBurgerlijke Aansprakelijkheid12,85 %
 Omnium verzekering12.50 %
 Bestuurdersverzekering16,75 %
 Bijstandsverzekering13,00 %
 Rechtsbijstandvezekering16,75 %
   
BRAND EN AANVERWANTE RISICO'S  
particulieren, handel, kantoor, landbouw,Basiswaarborgen (brand, storm, BA, ...)15,75 %
speciale risico's en engineeringDiefstal verzekering15,75 %
 Rechtsbijstandverzekering15,75 %
   
 - indien afdeling I + afdeling II9,74 %
 - indien enkel afdeling I zonder FLEXA9,25 %
 - indien enkel afdeling I met FLEXA9,90 %
   
 Bedrijfsschade na maninebreuk9,90 %
 Elektronicca & Machines (brand, explosie, bliksem)9,90 %
   
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN   
HuispersoneelVerzekering huispersoneel niet onderworpen RSZ24,13 %
 Verzekering huispersoneel onderworpen RSA4,13 %
   
Arbeidsongevallen werknemer Personeel onderworpen aan RSZ4,13 %
 Personeel niet onderworpen aan RSZ24,13 %
   
Collectieve ongevallen waarborg medische kosten, dekking welfare9,25 %
 waarborg ongeschiktheid en overlijden4,40 %
 waarborg ongeschiktheid en overlijden speciale gevallen9,25 %
   
Individuele ongevallen  9,25 %
Rechtsbijstandverzekering 9,25 %
   
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID   
 BA Familiale9,25 %
 Objectieve aansprakelijkheid18,75 %
 BA Ondernemeingen9,25 %
 BA Evenementen9,25 %
 Beroepsaansprakelijkheid9,25 %
 Bestuurdersaansprakelijkheid9,25 %
 Rechtsbijstand9,25 %
   

ZIEKTE

  
Hospitalisatieverzekering- Premietaks9,25%/0%
 - RIZIV Bijdrage10,00 %
Gewaarborgd inkomen (beroepsgebonden) 4,40 %
Gewaarborgd inkomen (ander dan beroepsgebonden) 9,25 %
   
LEVENSVERZEKERINGEN  
Overlijdensverzekering 2,00 %
Tijdelijke overlijdensverzekeringmet afnemend kapitaal ter waarborg van hypotheeklening1,10 %
   
Tak 21 'buiten fiscaliteit' beleggingsverzekeringpremietaks2,00 %
(natuurlijke personen)roerende voorheffing (voor 8j en zonder 130% overlijdensdek)25,00 %
 roerende voroheffing (na 8j of met 130% overlijdensdekking)0,00 %
   
Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon)premietaks2,00 %
 geen roerende voorheffing bij uitkering 
   
Tak 21 gefiscaliseerde "pensioenspaarverzekering"geen premietaks 
 taks op LTS op 60 jaar8,00 %
 bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering33,31 %
   
Tak 21 gefiscaliseerde "levensverzekering"premietaks2,00 %
 indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe)8,00 %
 bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering33,31 %
   
Groepsverzekeringpremietaks op werkgevers- en persoonlijke bijdragen4,40 %
 sociale lasten op werkgeversbijdragen8,86 %
 eventuele bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op WG-bijdrage1,50 %
   
bij uitkering bij leven:
RIZIV-bijdrage op het bruto kapitaal (+winstdeling)3,55 %
 Solidariteitsbijdrage op het bruto kapitaal (+winstdeling)0-2,00 %
 Afhankelijk van uitkeringsleeftijd 10,09% tot 20,19 % 
   
Vrij Aanvullend Pensioen  Zelfstandigen (VAPZ) geen premietaks 
 bijdrage arbeidsongeschiktheid9,25 %
   
bij uitkeringRIZIV-bijdrage3,55 %
 Solidariteitsbijdrage0-2,00 %
 fictieve rente op pensioenkapitaal (zonder WD) (10-13 jaar) 
   
Individuele Pensioentoezegging (IPT) premietaks2,00 %
 pensioen, overlijden, en overlijden na ongeval4,40 %
 arbeidsongeschiktheid9,25 %
   
bij uitkeringRIZIV-bijdrage (K + WD)3,55 %
 solidariteitsbijdrage0% - 2%
 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal 10,09% tot 20,19% 
 fictieve rente op kapitaal (bij uitkering na overlijden door ongeval) 
   
KAPITALISATIEVERRICHTINGEN Tak 26geen premietaks 
 bij uitkering, roerende voorheffing op intresten + WD25,00 %

 

 

Privacybeleid

Privacybeleid Website

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Kantoor Martens worden verwerkt voor onder meer commerciële en promotionele doeleinden voor verzekeringsdiensten en/of –producten.

U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van uw gegevens voor de genoemde commerciële en promotionele doeleinden. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Privacybeleid tov Klanten

Kantoor Martens is genoodzaakt, voor uw contracten of in het kader van zijn dienstverlening, persoonsgegevens te verwerken. Door ondertekening van een klantenfiche bij ons kantoor geeft u toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op het bemiddelen, onderschrijven en het beheren van de contracten die u via onze bemiddeling wenst en waartoe de nodige gegevens zullen overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en), kredietinstelling(en) of andere externe leveranciers van diensten die nuttig zijn of nodig zijn om u de gewenste diensten te leveren.

De gegevens kunnen ook door ons kantoor verwerkt worden voor commerciële doeleinden en kunnen in deze context ook overgemaakt worden aan externe bedrijven die instaan voor de verspreiding van de commericële boodschappen.

Conform de wet van 8 december 1992 heeft u het recht op inzage, toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

U kan voor, maar ook na het ondertekenen van de klantenfiche aangeven dat u geen commeriële informatie van ons kantoor wil ontvangen.            

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be 
Website: http://www.privacycommission.be