IDD is een feit.

 e IDD-regelgeving (Insurance Distribution Directive) trad in werking op 28/12/2018. Deze IDD-regelgeving vervangt de AssurMiFID-regelgeving (Markets in Financial Instruments Directive) die sinds 04-2014 van kracht was. Wat betekend dit voor u als spaarder of als belegger in levensverzekeringen? U vindt in deze rubriek een uitgebreide bespreking van het thema en de wijze waarop Kantoor Martens hiermee omgaat.

 

IDD, in het belang van belegger

Sinds 1 november 2007 zijn er voor banken en financiële instellingen specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit de Europese richtlijn ‘MiFID’, Markets in Financial Instruments Directive (de Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten), en hebben tot doel de beleggers beter te beschermen en hen transparantere informatie te waarborgen.

Doordat België het toepassingsdomein van deze regels in 2014 heeft uitgebreid naar de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn sindsdien ook verzekeringsproducten onderworpen aan specifieke AssurMiFID-richtlijnen.

In 2018 werd de AssurMifid-regelgeving geupdate en vervangen door de Insurance Distribution Directive (IDD).
Het doel van IDD is ervoor te zorgen dat iedereen, die bij de verkoop van verzekeringen betrokken is, dezelfde regels volt. Deze richtlijn vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt.

Uw verzekeringstussenpersoon is verplichtom, wanneer hij u advies inzake spaar- en beleggingsverzekeringen verstrekt, eerst na te gaan of de voorgestelde verzekeringsproducten stroken met uw financiële situatie, met uw kennis en ervaring inzake beleggen en met uw beleggingsdoelstellingen.

Een revolutie? Voor sommigen misschien wel, maar bij Kantoor Martens beschouwen we dit veeleer als een evolutie die past in de tijdsgeest en een gelegenheid om u nog beter te adviseren. Kantoor Martens heeft ook in het verleden steeds het belang van de klant vooropgesteld en getracht de voor de klant meest passende oplossingen aan te bevelen vanuit het principe ‘hoe beter we u kennen, hoe beter we u kunnen adviseren’. Het juridische kader in de vorm van de IDD versterkt het verplichte karakter en zorgt vooral voor een formalisering van dit principe. Uw profiel, uw doelstellingen en uw financiële situatie vormen immers de basis voor elke doordachte beslissing.


De verschillende instrumenten waarop de IDD gedragsregels in België van toepassing zijn. 

De IDD richtlijn is van toepassing op alle verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs en bevat heel wat regels omtrent informatievereisten, gedragsregels met aandacht voor specifieke vereisten voor verzekeringsproducten met een beleggingscomponent. De IDD-richtlijn streeft ernaar die vereisten af te stemmen op de vereisten die ook binnen de banksector gelden ingevolge de MiFID en de MiFID II-richtlijn.


Beleggingsproducten in de vorm van een verzekering (Tak 21 en Tak 23)
 

In de categorie van de beleggingsproducten onder de vorm van een verzekering moet een onderscheid gemaakt worden tussen Tak 21 en Tak 23 producten.

Verzekeringen van Tak 21 zijn levensverzekeringen niet gekoppeld aan fondsen
Verzekeringen van Tak 23 zijn levensverzekeringen gekoppeld aan fondsen 

a. Producten van Tak 21

Een verzekeringsproduct van het type Tak21 is een levensverzekering die verkocht wordt door een verzekeringsmaatschappij. Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente en een eventuele winstdeling. Wanneer de gewaarborgde rente 0% bedraagt, is het rendement volledig samengesteld uit winstdeling. Deze laatste is afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij of van de prestatie van een onderliggend fonds, al naargelang het gaat om een gekantonneerd fonds* of niet. De verzekeringsmaatschappij waarborgt het gekapitaliseerd spaartegoed op einddatum. Voor particulieren wordt een premietaks van 2% afgehouden op de stortingen. De verzekeringnemer is vrijgesteld van roerende voorheffing op elke opname uitgevoerd na de eerste 8 jaar en 1 dag van het contract.

Risico’s van een tak21 product
Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij kan het zijn dat uw belegde kapitaal en/of uw rente niet of onvolledig wordt terugbetaald. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder het wettelijke Belgische depositiogarantiestelsel* ten belope van 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Bovendien bestaat het risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht. Dit wordt ook wel het liquiditeitsrisico genoemd, maar is eerder beperkt. Indien de afkoop plaats heeft in de loop van de eerste 8 jaar kunnen er kosten verschuldigd zijn en zal voor bepaalde tak 21-producten roerende voorheffing moeten worden betaald.

Meer specifieke informatie vindt u per product terug in de financiële informatiefiche* die u voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst moet worden meegedeeld.

b. Producten van Tak 23

Een verzekeringsproduct van het type Tak23 is een product dat aangeboden wordt door een verzekeringsmaatschappij en investeert doorgaans in één of meerdere fondsen. Bij dit type product wordt noch het kapitaal, noch een minimum rendement gegarandeerd door de uitgever. Het rendement hangt direct af van de prestaties van een of meerdere onderliggende fondsen. Dit type product heeft nog het voordeel van een eenmalige premietaks van 2% bij inschrijving en een vrijstelling van roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde bij verkoop na minstens 8 jaar en 1 dag.

Risico’s van een Tak23 product

Producten van het type Tak23 genieten geen kapitaalsbescherming van de verzekeringsmaatschappij en het rendement hangt af van de evolutie van de fondsen waarin het Tak 23 verzekeringsproduct investeert. Deze producten zijn beursgerelateerd en de waarde kan dus schommelen. Tak23 producten vallen ook niet onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 EUR. De belegger draagt het risico en beleggen in een Tak23 product houdt zowel een kapitaal- als een rendementsrisico in.

Risico’s van Fondsen
Wij verwijzen naar de risico’s op fondsen voor meer uitleg.

c. Fiscaliteit van Tak 21 en Tak 23 verzekeringen

Zowel Tak-21 als Tak-23 verzekeringen kunnen worden aangewend in het kader van de fiscale gunstregimes van het Langetermijnparen of het Pensioensparen. Het is eveneens mogelijk dat deze producten worden gebruikt binnen het kader van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), Individuele PensioenToezeggingen (IPT) of groepsverzekeringen.  Wanneer een polis wordt afgesloten binnen een specifiek fiscaal kader zijn specifieke fiscale regels van toepassing. De fiscale context kan evolueren, de huidige toepasselijke fiscaliteit is dan ook geen garantie voor de toekomst. We verwijzen voor meer details over de fiscaliteit naar de specifieke productpagina's en financiële informatiefiches van de betreffende producten.
 

Wat betekent MiFID voor u concreet als belegger?

Zodra we u een advies geven of als u contact met ons opneemt om advies te vragen, dan bepalen de MiFID-gedragsregels dat de geschiktheid van ons aanbod moet worden afgetoetst aan een aantal cirteria (suitability test). De criteria waarmee cumulatief rekening moet worden gehouden zijn:

 • Uw financiële situatie (bvb beroep, inkomen, vermogenstructuur,…)
 • Uw kennis en ervaring inzake financiêle producten
 • Uw houding t.o.v. risico’s
 • Uw verlangens en behoeften 
 • Uw beleggingsdoelstellingen (bvb sparen, pensioen opbouwen, een regelmatig inkomen, …)

Om een goed advies te kunnen verlenen moeten wij uiteraard over deze gegevens beschikken. De nodige vragen zijn daarom samengebracht in 2 verschillende vragenlijsten.

In een eerste vragenlijst ‘Mijn Financieel Profiel’ wordt uw financiële situatie, uw algemene spaar- en/of beleggingsdoelstellingen, uw kennis en ervaring inzake financiële producten en uw houding t.o.v. risico’s in kaart gebracht. Op basis van deze vragenlijst krijgen we enig inzicht in uw beleggersprofiel dat kan variëren van conservatief tot agressief. Deze meer algemene vragenlijst moet niet telkens opnieuw worden ingevuld. Zij wordt wel aangepast als er zich belangrijke wijzigingen in uw situatie voordoen.

Op het moment dat u wenst in te tekenen op een spaar- of beleggingsverzekering is er een 2de vragenlijst die is toegespitst op de geplande investering. In deze vragenlijst gaan we na of het voorgestelde product overeenstemt met (i) uw kennis van en ervaring met het betrokken financieel instrument, (ii) uw financiële situatie en (iii) uw doelstellingen.

Cliënten worden volgens de MiFID richtlijnen geclassificeerd als ‘niet-professionele cliënt’, ‘professionele beleggers’ of in ‘aanmerking komende tegenpartijen. Afhankelijk van de classificatie zijn er meer of minder verplichtingen. Kantoor Martens beschouwt al zijn cliënten als niet-professionele cliënten. Als niet-professionele cliënt geniet u de hoogste bescherming.

Het spreekt voor zich dat wij strikte vertrouwelijkheid garanderen. Onze cliënten met toegang tot hun dossier via MyBroker hebben op elk moment toegang tot hun gegevens en kunnen ze indien nodig actualiseren. Een aanpassing van uw gegevens die aanleiding geeft tot een wijziging van uw financiële doelstellingen, uw kennis van de producten, of enig ander essentieel element zal steeds schriftelijk bevestigd moeten worden.

Heeft u nog geen toegang tot MyBroker? Contacteer ons. Met een korte eenmalige procedure verkrijgt u online toegang tot uw dossier.


Waaruit bestaat de vragenlijst ‘Mijn Financieel Profiel’?

De vragenlijst bestaat kent 4 hoofdstukken, die overeenstemmen met de door MiFID opgelegde verplichtingen.
Deze vragenlijst is absoluut noodzakelijk voor eender welke spaar- of beleggingsverzekering kan worden afgesloten.

 • Hoofdstuk 1 peilt naar uw ‘kennis en ervaring’
 • Hoofdstuk 2 bevat enkele vragen rond uw ‘financiële situatie’
 • Hoofdstuk 3 bevat enkele vragen rond uw ‘doelstellingen’
 • Hoofdstuk 4 peilt naar uw ‘houding t.o.v. risico’s’

Het ernstig invullen van deze vragenlijst neemt doorgaans slechts 20-30 minuten in beslag.

Beleg volgens uw doelstellingen

Onze rol als verzekeringsmakelaar bestaat erin om u te adviseren en te evalueren of elke overwogen belegging overeenstemt met uw verwachtingen, uw doelstellingen en uw capaciteit of bereidheid om een zeker risico te nemen (voor zover het product een risico bevat). Al deze gegevens zijn verwerkt in ‘Mijn Financieel Profiel’. De eerste etappe bestaat er dus in na te gaan of u de vragenlijst correct invulde. Als u de vragenlijst niet invult, zullen uw beleggingsmogelijkheden beperkt worden. We kunnen u in dat geval ook niet meer adviseren en we kunnen niet nagaan of een bepaalde belegging opportuun is in het licht van uw doelstellingen.

Beleggen dient met kennis van zaken te gebeuren. Daarom zien wij erop toe dat u terdege vertrouwd bentmet de gekozen belegging, dit op basis van het deel ‘Kennis en ervaring’ van de vragenlijst.


Waaruit bestaat de specifieke productgerelateerde vragenlijst?

De productgerelateerde vragenlijst varieert naargelang de complexiteit van het gewenste product. Deze vragenlijst bevat bijkomende vragen inzake uw:

 • Specifieke verlangens en behoeften
 • Specifieke doelstellingen m.b.t. het product
 • Uw kennis van de specifieke risico’s
 • Eventuele verwijzingen naar specifieke fiscaliteit

Daarnaast bevat dit document ook en omschrijving en motivering van ons advies.


Beleg naargelang van uw behoeften

‘De productgerelateerde vragenlijst’ heeft tot doel het advies beter af te stemmen op uw behoeften, zodat de geboden product van in het begin aan uw verwachtingen beantwoordt. Elke cliënt heeft uiteraard andere behoeften, maar we hebben 3 algemene behoeften gedefinieerd die alle beleggers met elkaar gemeen hebben. Alleen het belang van deze behoeften verschilt van persoon tot persoon.

Deze 3 bijna ‘universele’ behoeften zijn de behoefte aan liquiditeiten, de behoefte aan bescherming van een gedeelte van de tegoeden en de behoefte aan groei of opbouw van de tegoeden. U kunt ons dan laten weten hoe belangrijk deze 3 behoeften voor u zijn door ons mee te delen over welk bedrag u in liquide middelen wilt beschikken, welk minimumbedrag u zo goed mogelijk wilt beschermen en welk maximumbedrag u niet wilt beschermen en waarvoor u een specifieke beleggingsstrategie kiest (van defensief tot offensief).

Om te weten of een belegging bij u past, moeten we dus weten aan welke behoefte u wilt voldoen, want met elke behoefte stemmen bepaalde types beleggingen overeen. We hebben criteria bepaald die voor elk financieel instrument aangeven of het aan een behoefte aan liquiditeit, bescherming of groei voldoet. De behoefte aan bescherming vertaalt zich in de beperking van het risico dat een uitgever in gebreke blijft en verplichtingen inzake de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag niet kan nakomen. Alle instrumenten waarvan de waardering onzeker is, zijn dus uitsluitend geschikt voor de behoefte aan groei.

 

Verplicht karakter

Wij herinneren u eraan dat de wet ons oplegt rekening te houden met al deze elementen om u advies te kunnen verstrekken. Mocht de informatie die u ons in de vragenlijst ‘Mijn Financieel Profiel’ meedeelt beperkt zijn tot het gedeelte ‘Kennis en Ervaring’, dan kunnen wij u niet adviseren en moeten wij ons beperken tot het uitvoeren van uw order zonder adviesverlening. Als u beslist om zonder advies een spaar- of beleggingsverzekering af te sluiten, zullen we uw opdracht onder strikte voorwaarden wellicht wel kunnen uitvoeren, maar in dat geval zal dat op uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Opgelet, indien u de vragenlijst helemaal niet invult, dan kan er geen enkele spaar- of beleggingsverzekering worden afgesloten.

Uw kennis en ervaring
Er mogen u geen spaar- of beleggingsverzekeringen worden aangeraden die u niet kent en/of begrijpt. Het is dus voornaam dat we nagaan of u de juiste inhoud en draagwijdte van een product goed kan inschatten. Heeft u nog geen of onvoldoende kennis over enig product dan weerhoudt niets u om bijkomende kennis op te doen. Desgevallen kunnen we u hierin helpen. Wij dienen in elk geval overtuigd te zijn dat u over de nodige kennis beschikt alvorens een polis kan worden onderschreven. 

Uw financiele situatie
Om juiste producten te kunnen adviseren is het belangrijk dat we kunnen inschatten of u bij spaarverzekeringen bvb over voldoende spaarcapaciteit beschikt om de gewenste polis te onderschrijven of de vooropgestelde duur van een belegging past binnen de structuur van uw vermogen. Hoe beter het zicht op uw vermogen en zijn structuur, hoe beter ons advies hierop kan aansluiten.

Doorgaans bevat een vermogen een onmiddellijk beschikbaar deel (Liquiditeiten), activa waarbij u vooral het kapitaal wil beschermen of waarvan u regelmatige inkomsten wenst (Bescherming) en tot slot een aandeel waarmee u eventueel groei wil realiseren (Groei). Daarnaast zijn er uiteraard nog de inkomsten waarmee u uw vermogen verder kan opbouwen.

Uw financiële doelstellingen
Uw vermogen is vaak opgebouwd vanuit één of meer doelstellingen die u voor ogen heeft. Elke vermogen bestaat uiteraard uit financiële producten met verschillende kenmerken om deze doelstellingen te bereiken.

Uw houding ten aanzien van risico’s
Uw risicoprofiel is een zeer belangrijk element in elk advies. Het is best mogelijk dat u als spaarder of als belegger meer dan één doelstelling voor ogen hebt. En meerdere beleggingshorizonten. De benadering mag zich dus niet beperken tot het louter toekennen van een beleggersprofiel. Toch mogen de doelstellingen uw beleggingsuniversum niet beperken. Want ook als u een defensieve belegger bent, kunt u bepalen welk bedrag  u wilt beschermen en welk bedrag iets meer risico mag dragen.


 

Uw beleggingsdoelstellingen kunnen variëren, ons advies ook.’

 


Definitie van de verschillende beleggersprofielen

De MiFID-regelgeving voor verzekeringen legt geen gebruik van eenvormige beleggersprofielen op zoals dit wel voor banken het geval is. Kantoor Martens vertrekt in haar advies wel vanuit een risicoprofielbepaling die nauw aansluit bij het banksysteem. Dit geeft een eerste indicatie inzake de mogelijke verzekeringsproducten. Verzekeringsproducten hebben echter eigen kenmerken en mogelijkheden. Een verdere selectie en advies gebeurt op basis van uw individuele situatie en uw verlangens en behoeften. Zo kunnen we u de meest geschikte spaar- en beleggingsverzekeringen adviseren rekening houdend met alle nuttige aspecten.

Conservatief
Beleggers met een conservatief profiel kiezen voor zekerheid. Kapitaalbescherming vinden zij belangrijker dan rendement. Zij geven de voorkeur aan staatsbons, kasbons en andere vastrentende waarden in euro. Zij wensen niet in aandelen te beleggen. 

Defensief
Beleggers met een defensief profiel wensen vooral zekerheid, maar willen toch ook een graantje meepikken van eenmogelijke stijging van de aandelenkoersen. Zij beleggen het grootste deel van hun portefeuille in veilige, vastrentende waarden en fondsen met kapitaalbescherming. Een beperkt deel van hun portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelenfondsen en/of individuele fondsen.

Neutraal
Beleggers met een neutraal profiel zoeken een goed evenwicht tussen risico en rendement. Ze weten dat aandelen op langere termijn een hoger gemiddeld rendement geven dan andere beleggingsvormen en zijn dan ook bereid om de helft van hun portefeuille in aandelen te beleggen. Vaak hebben zij een langere beleggingshorizon voor ogen.

Dynamisch
Beleggers met een dynamisch profiel gaan bewust voor rendement. Het gedeelte 'vastrentende beleggingen' in hun portefeuille is beduidend kleiner dan het aandelengedeelte. Ze aanvaarden dat de waarde van hun portefeuille als gevolg van negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten tussentijds (sterk) kan dalen; ze liggen daar helemaal niet wakker van en houden vooral het rendement op lange termijn in de gaten. Binnen hun obligatieportefeuille hebben zij dan ook aandacht voor obligaties in andere munten of van meer risicovolle debiteuren.

Agressief
Beleggers met een agressief profiel beleggen hoofdzakelijk (of enkel) in aandelen. Vastrentende beleggingen en liquiditeiten zien zij hooguit als een tijdelijke parkeerplaats van hun geld. Zij volgen de prestaties van hun
aandelen van kortbij en (ver)kopen heel actief op de beurs. Zij zijn vaak geabonneerd op een beleggingsblad, lezen de financiële bladzijden in hun krant of de aandelenactualiteit op internet.

 

Risicoklassen van fondsen die een Tak 23 verzekering kan bevatten

Fondsen beogen een met hun risicoclasse overeenstemmend rendement te bieden. Verzekeraars kennen een risicoklasse toe aan de producten die zij commerciamiseren. De risicoklasse-schalen zijn niet bij alle verzekeraars gelijk maar stemmen in grote lijnen overeen (meestal een schaal van 1 tot 5-6-7 waarbij de hoogste klasse het meeste risico bevat).

Onderstaande tabel geeft aan welke risico-klassen deel kunnen uitmaken van uw portefeuille, afhankelijk van uw risicoprofiel.

 

Welk   risicoprofiel?

Risicoklasse

Conservatief

Defensief

Neutraal

Dynamisch

Agressief

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

 

X

X

X

X

6

 

 

X

X

X

7

 

 

 

X

X

 

De belangrijkste types van risico’s

Tak23 levensverzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen. Deze belegginsfondsen bevatten op hun beurt beleggen in onderliggende activa (obligaties, aandelen, …). Het is dan ook voornaam enige notie te hebben van diverse risico’s die in de fondsen aanwezig kunnen zijn. We lichten de voornaamste mogelijke risico’s toe.

Insolvabiliteitsrisico
Het insolvabiliteitsrisico van de debiteur is de kans dat de emittent van de roerende waarde niet meer in staat is om zijn verbintenissen na te komen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is zeer belangrijk aangezien hij verantwoordelijk is voor de terugbetaling van het initiële kapitaal. Dit risico goed inschatten is dus primordiaal. Hoe zwakker de financiële en economische situatie van de emittent, hoe groter het risico om niet terugbetaald te worden (of slechts voor een deel). De door dit soort emittent geboden rentevoet zal hoger zijn dan de rentevoet die een debiteur van betere kwaliteit zal bieden voor een vergelijkbaar effect. Een belangrijke houvast is de rating: het gaat om een risico-evaluatie door een onafhankelijke instelling zoals Standard & Poor’s en Moody’s. Voor onderliggende fondsen van Tak 23 levensverzekeringen kan u de rating van het fonds vaak consulteren bij specifieke rating-bureau’s zoals Morning Star.

Liquiditeitsrisico
Het kan gebeuren dat de belegger over zijn geld (kapitaal + eventuele intresten) wenst te beschikken voor de einddatum van een polis, hetzij uit noodzaak, hetzij om in een rendabeler product te herbeleggen. Het liquiditeitsrisico is de kans dat de belegger moeilijkheden ondervindt om voor de vastgestelde eindvervaldag (indien er een is) zijn initieel belegde kapitaal volledig te recupereren. De liquiditeit van een belegging wordt beïnvloed door diverse factoren:

 • Het transactievolume van de markt waar het product verhandeld wordt: de koersen variëren sterker op een beperkte markt, waar een omvangrijk order een forse koerswijziging met zich mee kan brengen. Hoe omvangrijker de markt, hoe geringer het liquiditeitsrisico.
 • De inherente kosten bij het uitstappen uit een belegging.
 • De tijd die vereist is voor het recupereren van de fondsen (betaalrisico).

Wisselrisico
Hoewel de polissen bijna altijd in Euro worden opgesteld kan het zijn dat onderliggende fondsen in andere munten zijn uitgedrukt. Door te beleggen in een andere munt dan de euro loopt men onvermijdelijk een wisselrisico of muntrisico. Het wisselrisico is de kans dat een ongunstige evolutie van de munt waarin men heeft belegd, het rendement van de belegging doet verwateren. Indien de munt ongunstig evolueert, zal het rendement negatief beïnvloed worden op het moment van de omzetting in euro. Indien de evolutie gunstig is, zal de belegging het normale rendement genieten én een meerwaarde dankzij de gunstige wisselkoers 

Renterisico
Onderliggende fondsen zijn vaak samengesteld uit een gedeelte obligaties. Het renterisico is het risico dat verband houdt met een rentewijziging op de markt die leidt tot een koersdaling van het effect. Voor vastrentende beleggingen zoals obligaties bestaat het risico erin dat een rentewijziging een impact heeft op  de beurskoers van de obligatie en dus tot een meerwaarde of minderwaarde van het fonds leidt. Bij een verkoop op de secundaire markt voor de eindvervaldag op een moment dat de marktrente hoger is dan de nominale rente van de obligatie, zal de spaarder een minderwaarde moeten verwerken. Maar als de marktrente lager is dan de nominale rente, dan zal de spaarder een meerwaarde realiseren, terwijl alle andere elementen dezelfde blijven. Voorbeeld: een obligatie op tien jaar die wordt uitgegeven in 2011, met een rentevoet van 5%, zal in waarde afnemen indien de marktrente in 2012 boven de 6% uitkomt. Als de marktrente daalt onder de 4%, zal ze in waarde toenemen. Voor beleggingen zonder vaste rentevoet, zoals aandelen, heeft een stijgende marktrente doorgaans een negatieve impact op de koers 

Risico van de koersvolatiliteit
Onderliggende fondsen zijn vaak deels of geheel samengesteld uit aandelen. Het volatiliteitsrisico is de kans dat de koers van een belegging onderhevig is aan min of meer sterke  marktschommelingen, wat een meer- of minderwaarde van de effect en dus ook van de fondswaarde met zich zal meebrengen. De belegger zal een minderwaarde verwerken bij koersdalingen en een meerwaarde bij een koersstijgingen.

Inkomstenrisico
Het risico op afwezigheid van inkomsten is de kans dat de belegger geen inkomsten haalt uit zijn belegging. 

Kapitaalrisico
Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) is de kans dat de belegger op de eindvervaldag of wanneer hij uit de belegging stapt, zijn initiële inleg niet volledig recupereert. Wanneer men bijvoorbeeld in aandelen belegt, is het kapitaalrisico groot, aangezien het kapitaal schommelt volgens de financiële en economische situatie van de onderneming, en volgens de evolutie van de beursmarkten.

 

Besluit: MiFID is een feit. Wat moet u concreet doen?

Wij nodigen u uit om de vragenlijst ‘Mijn Financieel Profiel’ in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden krijgt u uw beleggersprofiel, op basis van objectieve criteria (uw persoonlijke financiële situatie, uw financiële doelstellingen, uw leeftijd, uw gezinssituatie…), maar ook een aantal subjectieve criteria (uw houding tegenover risico, uw verwachtingen wat betreft rendement, enz.).

Wij beschikken zo over de noodzakelijke gegevens om u beleggingsadvies te geven conform uw verwachtingen.

U kan een voorbeeld van de vragenlijst 'Mijn Financieel Profiel' hier downloaden, invullen, en deze bij uw volgende bezoek meebrengen of we kunnen samen invullen wanneer u advies vraagt inzake spaar- of beleggingsverzekeringen.